Press News

Năm 2019, Bảo hiểm BSH đặt kế hoạch doanh thu gần 2.000 tỷ đồng

13/09/2020

Mới đây, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty; Báo cáo kết quả Thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2018;…

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Tổng công ty đạt 1.120 tỷ đồng doanh thu, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 905,12 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 215,04 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhâp doanh nghiệp đạt 4,72 tỷ đồng.

Riêng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 871,2 tỷ đồng, tăng trưởng 44,8% so với năm 2017. Với kết quả đạt được, BSH được ghi nhận là 1 trong 3 doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2018 – theo thống kê của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Trong đó, một số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao: bảo hiểm con người tăng trưởng 88%; bảo hiểm vật chất ô tô tăng trưởng 59%; bảo hiểm hàng hóa tăng 36%…

Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao, giảm tỷ lệ bồi thường, đảm bảo phát triển bền vững và đạt Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ trên thị trường.

Cụ thể, năm 2019, tổng doanh thu Tổng công ty phấn đấu đạt 1.980 tỷ đồng, tăng trưởng 76,8%; tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 1.750 tỷ đồng, tăng trưởng 93,4%.

Theo Tin nhanh Chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts