OUR LEADERSHIP

Ông: Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông: Bùi Trung Kiên

Thành viên Hội đồng Quản trị

ông Vũ Đức Trung (1)

Ông: Vũ Đức Trung

Thành viên Hội đồng Quản trị

Anh Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT

Ông: Lê Đăng Khoa

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông: Vũ Đức Tiến

Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà: Bùi Thị Minh Thu

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà: Ninh Thị Lan Phương

Uỷ viên

Bà: Nguyễn Thị Minh Thương

Uỷ viên

Ông: Bùi Trung Kiên

Tổng giám đốc

Anh Lê Hoài Nam

Ông: Lê Hoài Nam

Phó Tổng Giám đốc

Anh anh Truong

Ông: Nguyễn Văn Trưởng

Phó Tổng Giám đốc

Ông: Vũ Đức Trung

Phó Tổng Giám đốc

ORGANIZATIONAL SYSTEM