AGENCY FOR ORGANIZATION

BSH hiện có 48 đơn vị thành viên và gần 80 phòng kinh doanh hoạt động tại hầu hết các khu vực, tỉnh thành trong cả nước.
Mạng lưới của BSH được phân bổ tương đối đồng bộ, rộng khắp các khu vực, địa bàn trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như chiến lược phát triển dài hạn của BSH

LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA BSH

Được hỗ trợ đào tạo đại lý cá nhân trong tổ chức

Được hưởng hoa hồng khai thác theo quy định của Bộ Tài chính

Được hỗ trợ các chi phí quản lý, quản trị hệ thống…

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp

Có đăng ký ngành nghề kinh doanh là Đại lý bảo hiểm

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi dân sự đầy đủ.

Nhân viên trong tổ chức đại lý có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ DOANH NGHIỆP CỦA BSH

Đầu mối liên hệ: