Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm – hỗn hợp

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu Đơn yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào mà có thể phát sinh khiếu nại quyền lợi theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố; thông báo bằng văn bản cho BSH trong thời gian sớm nhất. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho BSH khi nhận được.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, chứng từ nộp phí bảo hiểm;
 • Các chứng từ chứng minh mức độ thương tật về người phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này (nếu trách nhiệm hợp đồng có liên quan đến các tổn hại về người);
 • Biên bản giám định tổn thất, Biên bản giám định hiện trường, Kết luận giám định của Đơn vị giám định được chỉ định;
 • Các tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện mức độ tổn thất, chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố, …;
 • Thông báo thụ lý vụ án, Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện chống lại người được bảo hiểm, Giấy triệu tập của Tòa án đối với người được bảo hiểm (nếu có);
 • Bản án hoặc Quyết định thi hành án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Bên bảo hiểm để xác định được mức độ trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đối với thiệt hại về người và/hoặc tài sản..

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts