Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm – hỗn hợp

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm tiền

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu Đơn yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào mà có thể phát sinh khiếu nại quyền lợi theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

  • Thông báo cho cơ quan công an và tạo mọi điều kiện hợp lý hỗ trợ công an trong việc điều tra tội phạm và tìm kiếm lại tiền đã mất;
  • Thông báo về sự vụ này cho BSH bằng văn bản và trong vòng 07 ngày cần gửi đến BSH khiếu nại bồi thường và cung cấp mọi bằng chứng và chi tiết có liên quan đến sự kiện bảo hiểm.
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

Trong mọi trường hợp BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất nếu không thông báo cho BSH biết trong vòng 14 ngày sau khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

  • Đơn yêu cầu bồi thường đã được kê khai chi tiết theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
  • Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
  • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;
  • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Bên bảo hiểm và/hoặc đơn vị giám định được chỉ định.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

  • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
  • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts