Bảo hiểm Trách nhiệm - hỗn hợp

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm

BSH sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và thuộc phạm vi bảo hiểm.

 • Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho những thiệt hại bất ngờ về người và tài sản gây nên bởi hàng hóa do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thường hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ theo quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng do bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm bồi hoàn và phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của BSH.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của BSH hỗ trợ Người được bảo hiểm trước những rủi ro gây thiệt hại về người và tài sản của bên thứ ba do hàng hóa của người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà Người được bảo hiểm thực hiện.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Trách nhiệm đối với bên thứ ba cho việc phân phối, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

BSH bồi thường cho người được bảo hiểm:

 • Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:
  + Những tổn thất và/ hoặc thiệt hại bất ngờ về người (chết, thương tật hoặc ốm đau);
  + Những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:
  + Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm;
  + Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của BSH

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm:

1. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được Bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý rằng những thiệt hại đó liên quan tính chất hoặc tình huống của hành động hay sai sót cố ý như vậy;

2. Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thoả thuận, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận đó.

3. Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.

4. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản

 • Thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,
 • Thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay người làm công hay người đại lý của họ

5. Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản( mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến

 • Gây nên bởi bất kỳ một vật nào mà Người được bảo hiểm mua theo những điều kiện mà theo đó trách nhiệm pháp lý của Người bán hàng được giới hạn theo quy chế hoặc theo luật phổ thông
 • Gây nên bởi bất kỳ hàng hóa nào (hay côngtennơ chứa hàng),
 • Thuộc quyền quản lý hay quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm,
 • Do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định

6. Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hoá nào đó,

7. Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hoá nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của Hàng hoá đó,

8. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại toà án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước, nơi đóng trụ sở chính của Người được bảo hiểm như đã nêu trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm,

9. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:

 • Bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân)
 • Các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân
 • Nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng.

10. Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của

 • Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)
 • Nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,
 • Thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
 • Hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.

Liên hệ hỗ trợ

1. Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Thông báo cho BSH ngay lập tức khi có sự cố;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu;
 • Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, chứng từ nộp phí bảo hiểm;
 • Các chứng từ chứng minh mức độ thương tật về người phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này (nếu trách nhiệm hợp đồng có liên quan đến các tổn hại về người);
 • Biên bản giám định tổn thất, Biên bản giám định hiện trường, Kết luận giám định của Đơn vị giám định được chỉ định;
 • Các tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện mức độ tổn thất, chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố, …;
 • Thông báo thụ lý vụ án, Đơn khiếu nại, Đơn khởi kiện chống lại người được bảo hiểm, Giấy triệu tập của Tòa án đối với người được bảo hiểm (nếu có);
 • Bản án hoặc Quyết định thi hành án có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
 • Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Bên bảo hiểm để xác định được mức độ trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đối với thiệt hại về người và/hoặc tài sản.

Hướng dẫn bồi thường chi tiết sản phẩm, quý khách hàng vui lòng xem tại đây.

Liên hệ hỗ trợ

Tên sản phẩm: Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Download

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm ban hành theo Quyết định số 697/2013/QĐ-BSH-QLNV ngày 05/09/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ hỗ trợ

SẢN PHẨM KHÁC