Tin thị trường

Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 10 tháng năm 2020

23/12/2020

Tính đến hết tháng 10 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.802 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,06%, bồi thường 16.091 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 35,13% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 13.853 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30,25% trong tổng doanh thu toàn thị trường; Bồi thường 6.415 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8%, tăng trưởng 17%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 10.214 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.779 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe, doanh thu đạt 14.566 tỷ đồng chiếm tỷ trọng gần 32%, tăng trưởng 1%, bồi thường 4.311 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại, doanh thu đạt 6.197 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,53%, tăng trưởng 13%, bồi thường 2.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ, doanh thu đạt 5.288 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 11,55%, tăng 18%, bồi thường 1.280 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 702 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.327 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 578 tỷ đồng.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, doanh thu đạt 1.870 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,08%, giảm 12%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu, doanh thu đạt 1.740 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 3%, bồi thường 815 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 890 tỷ đồng tăng trưởng 2%; bảo hiểm hàng không 481 tỷ đồng, giảm 16%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 668 tỷ đồng, tăng trưởng 44%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 191 tỷ đồng, tăng trưởng 18%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan