Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Kỹ thuật

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

16/10/2020

Tải về Biểu mẫu Đơn yêu cầu bồi thường

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào mà có thể phát sinh khiếu nại quyền lợi theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

 • Ngay lập tức thông báo cho BSH bằng điện thoại 1900.96.96.09 hoặc số hotline bồi thường trong giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm hoặc đại diện của BSH tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời. Cung cấp văn bản về bản chất và phạm vi tổn thất.
 • Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của BSH giám định các bộ phận đó.
 • Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.
 • Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan mà BSH yêu cầu.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Khi khiếu nại một sự cố thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho BSH các tài liệu sau:

 • Thư (công văn, đơn …) yêu cầu bồi thường ghi rõ số tiền yêu cầu theo mẫu của BSH (tải về tại đây).
 • Biên bản giám định thiệt hại/biên bản hiện trường của Bên bảo hiểm và/hoặc người đại diện của Bên bảo hiểm (nếu có);
 • Báo cáo cuối cùng/Chứng thư giám định cùng các Phụ lục liên quan của đơn vị giám định độc lập (trường hợp chỉ định giám định độc lập);
 • Biên bản xác định khối lượng công việc/nhật ký công trình;
 • Hồ sơ thiết kế thi công công trình;
 • Hợp đồng cung cấp/giao nhận thầu xây lắp (cần có bảng tổng dự toán tương ứng với số tiền tham gia bảo hiểm);
 • Bảng tính toán khắc phục các hạng mục tổn thất;
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế liên quan đến các hạng mục đã khắc phục tổn thất;
 • Các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan khác khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Bên bảo hiểm và/hoặc đơn vị giám định được chỉ định.

3. Giải quyết bồi thường.

BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan