Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm - hỗn hợp

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm CyberGuard

23/12/2020

1. Thông báo sự kiện bảo hiểm.

Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào mà có thể phát sinh khiếu nại quyền lợi theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

 • Khách hàng (KH) cần phải thông báo tới tổng đài giải quyết sự cố 1800.400.136 trong thời gian sớm nhất ngay khi phát hiện có bất kỳ hiện tượng hoặc trường hợp có thể dẫn đến tổn thất được bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm. (không quá 72 giờ sau khi hiện tượng/ trường hợp trên được phát hiện lần đầu tiên)
 • KH phải thông báo với cơ quan công an cũng như Ngân hàng/ Tổ chức phát hành ví điện tử của NĐBH (quyền lợi U) hoặc Sàn giao dịch thương mại điện từ (Quyền lợi O) ngay khi có thể nhưng không muộn hơn hai mươi bốn (24) giờ sau khi KH phát hiện ra sự cố tổn thất.

2. Thu thập hồ sơ bồi thường.

Trong quá trình hướng dẫn giải quyết bồi thường, tùy thuộc vào loại sự cố phát sinh, BSH có thể đề nghị NĐBH cung cấp các tài liệu cơ bản sau.

1. Tài liệu cơ bản cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường quyền lợi U – Giao dịch trái phép.

 • Tài liệu từ Ngân hàng/ Nhà cung cấp ví điện tử xác minh các khoản tiền giao dịch trái phép mà Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm; bao gồm nhưng không giới hạn ở Bảng sao kê thẻ tín dụng và bản tóm tắt các giao dịch;
 • Bản sao kê tài khoản ngân hàng/ ví điện tử cho thấy tài khoản đang mở và ở trạng thái tốt tại thời điểm khiếu nại bảo hiểm;
 • Chi tiết thông tin về việc Người được bảo hiểm đã thông báo tới công an địa phương về sự cố tốn thất, bao gồm thời gian, ngày tháng và cơ sở công an đã thông báo.
 • Các tài liệu khác theo đề nghị của BSH/ Đơn vị giải quyết sự cố tùy theo từng tình huống/ vụ việc cụ thể;
 • Yêu cầu bồi thường theo mẫu của đơn vị giải quyết sự cố (Tổng đài viên sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm hoàn thành mẫu này).

2. Tài liệu cơ bản cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường quyền lợi O – Lừa đảo bán lẻ trực tuyến.

 • Bản sao biên lai mua hàng cho thấy việc thanh toán mua hàng đã được thực hiện.
 • Tài liệu từ Ngân hàng/ Nhà cung cấp ví điện tử xác minh các khoản tiền giao dịch trái phép mà Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm; bao gồm nhưng không giới hạn ở Bảng sao kê thẻ tín dụng và bản tóm tắt các giao dịch.
 • Bản sao các liên lạc với người bán thể hiện sự nỗ lực yêu cầu người bán giao hàng.
 • Chi tiết thông tin về việc Người được bảo hiểm đã thông báo tới công an địa phương về sự cố tổn thất, bao gồm thời gian, địa điểm và cơ quan công an đã trình báo.
 • Các tài liệu khác theo đề nghị của BSH/ Đơn vị giải quyết sự cố tùy theo tình huống/ vụ việc cụ thể.
 • Yêu cầu bồi thường theo mẫu của đơn vị giải quyết sự cố (Tổng đài viên sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm hoàn thành mẫu này).

3. Tài liệu cơ bản cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường quyền lợi C – Tống tiền trên mạng.

 • Bản sao liên lạc giữa Người được bảo hiểm và bên thứ ba thể hiện mối đe dọa tống tiền trên mạng;
 • Chi tiết thông tin về Người được bảo hiểm đã thông báo tới công an địa phương về sự cố tổn thất; bao gồm thời gian và đơn vị công an đã trình báo.
 • Các tài liệu khác theo đề nghị của BSH/ Đơn vị giải quyết sự cố tùy theo tình huống/ vụ việc cụ thể.
 • Yêu cầu bồi thường theo mẫu của đơn vị giải quyết sự cố (Tổng đài viên sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm hoàn thành mẫu này).

4. Tài liệu cơ bản cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường quyền lợi R – Chi phí phục hồi.

 • Hóa đơn sửa chữa, khôi phục hệ thống máy tính/ Tài sản kỹ thuật số.
 • Chi tiết thông tin về việc Người được bảo hiểm đã thông báo tới công an địa phương về sự cố tổn thất, bao gồm thời gian, đơn vị công an đã trình báo.
 • Các tài liệu khác theo đề nghị của BSH/ Đơn vị giải quyết sự cố tùy theo từng tình huống/ vụ việc cụ thể.
 • Yêu cầu bồi thường theo mẫu của đơn vị giải quyết sự cố (Tổng đài viên hỗ trợ Người được bảo hiểm hoàn thành biểu mẫu này).

5. Tài liệu cơ bản cần cung cấp khi yêu cầu bồi thường quyền lợi I – Trộm cắp danh tính.

 • Bằng chứng về nới cứ trú trong thời gian xảy ra các khoản phí tranh chấp, khoản vay được thực hiện hoặc sự kiện khác đã diễn ra (ví dụ: bản sao hợp đồng thuê nhà, hóa đơn điện nước hoặc hóa đơn bảo hiểm …).
 • Bản gốc báo cáo các chi phí bổ sung phát sinh.
 • Đối với trường hợp mất thu nhập: phiếu chấm công có xác nhận của người sử dụng lao động.
 • Chi tiết thông tin Người được bảo hiểm đã thông báo tới công an địa phương về sự cố tổn thất; bao gồm thời gian và cơ quan công an đã thông báo.
 • Các tài liệu khác theo đề nghị của BSH/ Đơn vị giải quyết sự cố tùy theo từng tính huống/ vụ việc.
 • Yêu cầu bồi thường theo mẫu của BSH (Tổng đài viên sẽ hỗ trợ Người được bảo hiểm hoàn thành biểu mẫu này).

3. Giải quyết bồi thường.

BSH xác nhận bồi thường trong vòng 02 ngày (Kể từ khi khách hàng cung cấp đủ thông tin/hồ sơ). BSH cam kết bồi thường đầy đủ cho quý khách hàng theo quy định, quy tắc và điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Trong trường hợp quý khách hàng không phối hợp thực hiện theo hướng dẫn của BSH/ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành thì BSH có thể giảm trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường theo quy định.
 • Các điều kiện, điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm sẽ được ưu tiên áp dụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bài viết liên quan