Bảo hiểm trách nhiệm
Ngày đăng: 28/04/2016
Lượt xem: 9911
1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Trách nhiệm công cộng
2. Mã nghiệp vụ 033MB
3. Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm đối với bên thứ 3 từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Tất cả các khoản tiền mà Người được Bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường.
 
1.1       những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)
 
1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản,
            phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục "Mô tả rủi ro" ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm;
 
2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
 
2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm được bồi hoàn.
 
2.2       đã phát sinh với sự đồng ý của BSH bằng văn bản
            có liên quan tới bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các qui định trong Đơn bảo hiểm này;
 
Với điều kiện là trách nhiệm của BSH đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên Nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một nguồn hay có thể qui kết cho cùng một nguồn sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các tổn thất về người và về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của BSH cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm qui định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.
 
Trong trường  hợp Người được Bảo hiểm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, BSH sẽ bồi thường hoàn cho đại diện của Người được Bảo hiểm theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm.
6. Các loại trừ bảo hiểm  
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
 
Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm:
1          Trách nhiệm đối với những tổn thất về người hay về tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được Bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý cho tính chất hay tình huống của hành động cố ý hay sai sót như vậy.
2          Trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm chấp nhận theo một thoả ước, trừ khi Người được Bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù có thoả ước đó hay không.
3          Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau của bất kỳ người nào theo một hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề ký với Người Được Bảo hiểm, nếu đó là trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm hay trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.
4.         Trách nhiệm đối với tổn thất hay thiệt hại về tài sản
4.1       Thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,
4.2       Thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm hay của người làm công hay người đại lý của họ,
4.3       Gây nên bởi, xảy ra do, phát sinh từ hoặc phát sinh  trong quá trình hay có liên quan đến việc cháy nổ thiết bị, dụng cụ đốt nóng sử dụng gắn với nồi hơi hay các thiết bị hơi nước khác hoạt động bằng áp lực bên trong của hơi nước và thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hay người đại lý hoặc người làm thuê của họ;
5.         Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản (mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
5.1       thang máy, thang nâng, băng tải hoặc cần cẩu thuộc quyền sở hữu, quyền cai quản, quyền sử dụng hay quyền quản lý của Người được bảo hiểm hay Người được bảo hiểm có trách nhiệm bảo dưỡng khi những tài sản được liệt kê trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm trong mục "Máy móc".
5.2       việc Người được bảo hiểm hay người đại diện cho họ sở hữu, chiếm hữu hoặc sử dụng đối với:
5.2.1    xe cơ giới hay máy móc tự hành cùng rơ moóc theo xe, kể cả xe chạy bằng bánh xe hay bánh xích có giấy phép lưu hành trên công lộ hay bắt buộc phải có giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ  giới, kể cả việc bốc xếp hay dỡ hàng của các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ moóc đó, hoặc việc giao hàng, nhận hàng có liên quan đến các phương tiện cơ giới, máy móc, rơ móc đó trong phạm vi giới hạn của  tuyến đường chuyên chở hay trên công lộ.
5.2.2    Bất cứ tàu thuyền nào không được qui định cụ thể trong mục "Máy móc" của  Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm, bao gồm cả việc bốc xếp và dỡ hàng từ các phương tiện đó.
5.3       Tư vấn về chuyên môn hay tư vấn về các lĩnh vực khác hoặc điều trị (trừ trường hợp điều trị cấp cứu) do Người được bảo hiểm thực hiện điều hành hay bỏ qua.
5.4       Bất kỳ hàng hoá hay công-ten-nơ chứa hàng hoá mà người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, tân trang, cho thuê hay xử lý và không còn thuộc quyền sử dụng hay kiểm  soát của Người được bảo hiểm.
5.5       Bất kỳ khu đất hoặc ngôi nhà nào mà Người được bảo hiểm sở  hữu hay sử dụng không qui định cụ thể trong mục "Nhà cửa" của  Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm"
5.6       Tai nạn xảy ra với tàu, thuyền do hậu quả của điều kiện hay tình trạng không phù hợp của bến cảng, bến tàu, bến đỗ.
6.         Trách nhiệm đối với thương tật hay ốm đau của một người nào đó hay đối  với sự mất mát, thiệt hại tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hay dịch chuyển hoặc suy chuyển của vật  chống đỡ gây ra.
7.         Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc thông qua hoặc do hậu quả của việc ô nhiễm hay nhiễm bẩn.
8.         Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hay được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:
8.1       bức xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay qui trình phân huỷ hạt nhân)
8.2       các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần có chứa hạt nhân.
8.3       nhiễm độc do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ qui trình sản xuất hay mua bán, phân phối lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng
9.         Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi, phát sinh từ hay xảy ra thông qua hoặc do hậu quả của:
9.1       chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không tuyên chiến)
9.2       nội chiến, khởi nghĩa, bạo động của quần chúng có qui mô hoặc cá thể phát triển thành khởi nghĩa của quần chúng, binh biến, đảo chính cách mạng, âm mưu, tiếm quyền.
9.3       thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
9.4       hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.
            Trong những điểm loại trừ này, cụm từ "tầu thuyền" sẽ bao hàm mọi tàu, thuyền, xuồng hay vật nổi nào khác dùng để vận chuyển hay đi lại trên nước hay trên không.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm


2. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
2. Mã nghiệp vụ 033MA
3. Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm đối với bên thứ 3 cho việc phân phối, sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm , Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn –Hà Nội (BSH) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:
1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:
1.1.      những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau)
1.2       những thiệt hại bất ngờ về tài sản
            gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;
2.         Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng
2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm  được bồi hoàn,
2.2       phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của BSH
            đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và thuộc diện được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này;
Tuy nhiên, trách nhiệm của BSH đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt quá hạn mức bồi  thường được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với một sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của BSH cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.
Trong trường hợp Người được Bảo hiểm  chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm  phải gánh chịu, BSH sẽ bồi hoàn cho người đại diện của Người được Bảo hiểm  theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm .
6. Các loại trừ bảo hiểm CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm:
1          Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người và tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của Người được Bảo hiểm  và có thể quy kết một cách hợp lý rằng những thiệt hại đó liên quan tính chất hoặc tình huống của hành động hay sai sót cố ý như vậy;
2          Trách  nhiệm mà Người được Bảo hiểm  chấp nhận theo một thoả thuận, trừ khi Người được Bảo hiểm  đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó cho dù không có thoả thuận đó.
3          Trách nhiệm đối với việc gây thương tật, ốm đau cho bất kỳ người nào thực hiện hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng học nghề với Người được Bảo hiểm, nếu trách nhiệm đó nảy sinh trong quá trình người đó làm thuê cho Người được Bảo hiểm  hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà Người được Bảo hiểm  buộc phải trả theo các qui định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp hay thương tật do nghề nghiệp gây ra.
4          Trách nhiệm đối với những thiệt hại về tài sản
4.1        thuộc sở hữu của Người được Bảo hiểm,
4.2       thuộc quyền cai quản hay kiểm soát của Người được Bảo hiểm  hay người làm công hay người đại lý của họ
5          Trách nhiệm đối với những thiệt hại về người (thương tật, ốm đau), và về tài sản( mất mát, hư hại) gây nên bởi, phát sinh từ hoặc có liên quan đến
5.1       gây nên bởi bất kỳ một vật nào mà Người được bảo hiểm mua theo những điều kiện mà theo đó trách nhiệm pháp lý của Người bán hàng được giới hạn theo quy chế hoặc theo luật phổ thông
5.2              gây nên bởi bất kỳ hàng hoá nào (hay côngtennơ chứa hàng),
5.2.1    thuộc quyền quản lý hay quyền kiểm soát  của Người được bảo hiểm,
5.2.2    do Người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện tại bất kỳ nơi nào khác ngoài phạm vi giới hạn địa lý đã quy định
6.                  Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, tổn thất hay thiệt hại nảy sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hay tài liệu kỹ thuật của hàng hoá hay phát sinh từ sự chỉ dẫn, lời khuyên bảo hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hay cách áp dụng của hàng hoá nào đó,
7.                  Trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại của những hàng hoá nào đó do Người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hay thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất độc hại hoặc tính không thích hợp của Hàng hoá đó,
8.                  Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại toà án của một lãnh thổ nào đó ở ngoài nước, nơi đóng trụ sở chính của Người được bảo hiểm như đã nêu trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm,
9          Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc được qui kết cho hoặc được phát sinh từ các nguyên nhân sau:
9.1       bức xạ ion hoá hay nhiễm xạ do các hoạt động phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải năng lượng hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (bao gồm cả qui trình tự đốt cháy hay phân huỷ hạt nhân)
9.2       các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hay các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết bị nổ hạt nhân, nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân hay các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân
9.3       nhiễm bệnh do chất amiăng hay các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hay mua bán, phân phối, lưu kho hay sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng hay các vật có thành phần amiăng.
10        Trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp xảy ra bởi, thông qua do hậu quả của
10.1     chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch, chiến sự hay các hoạt động chiến tranh (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến)
10.2     nội chiến, bạo động, quần chúng nổi dậy có quy mô hoặc có nguy cơ phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, đảo chính, binh biến, trưng thu, trưng dụng, tịch thu, tiếm quyền,
10.3     thiết quân luật hay công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố tình trạng khẩn cấp hay bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hay duy trì tình trạng thiết quân luật hay tình trạng khẩn cấp.
10.4     hành động của bất kỳ người nào thay mặt hay có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp hiến hay chính phủ thực tại hay tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hay cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm


3. Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn
2. Mã nghiệp vụ 033MD
3. Đối tượng bảo hiểm Trách nhiệm của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Người được bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba.
Bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phải:
i)                    là các thiệt hại được bồi thường, bao gồm các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn được người được bảo hiểm chấp thuận; và
ii)                  là thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh do người được bảo hiểm phạm phải hoặc sơ ý phạm phải hoặc bị buộc là phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tố quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm; và
iii)                phát sinh trong quá trình của người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn như đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm,
(bỏ các chữ in đậm không cần thiết)
iv)                liên quan đến hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất mà người được bảo hiểm đã hoặc có thể đang phạm phải hoặc bị buộc là đã và đang phạm phải hoặc có thể sơ ý phạm phải sau ngày hồi tố được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
6. Các loại trừ bảo hiểm Các điểm loại trừ
Đơn bảo hiểm này sẽ không bồi thường cho người được bảo hiểm những khiếu nại:
4.1.      phát sinh ngoài khả năng chi trả của Người được bảo hiểm
4.2.      đối với những thiệt hại
a)      trong trường hợp Người được bảo hiểm đã mua hoặc có thể mua bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm lắp đặt, xây dựng hoặc bảo đảm, thậm chí có thể thuộc điều khoản phụ của hợp đồng đó.
b)      phát sinh từ việc đưa ra các yêu cầu hay thất bại trong việc đua ra các yêu cầu hay không duy trì bất kỳ hình thức bảo hiểm nào, bất kỳ hình thức bảo lãnh hay trái khoán nào có liên quan đến người được bảo hiểm hay bất kỳ người nào khác;
4.3.đối với những thiệt hại
a)      về những tổn thất, sự kiện mà dự kiến được khả năng xảy ra với tỷ lệ xác xuất cao hoặc rủi ro đã được chấp nhận bằng cách lựa chọn một phương pháp thủ công đặc biệt  hoặc vật liệu đặc biệt nhằm mục đích hạ thấp chi phí hoặc đẩy nhanh tiến độ thi công;
b)      về những tổn thất xảy ra do áp dụng (sử dụng hoặc lựa chọn) những phương pháp tính toán hoặc hoạch định mà chưa được thử nghiệm đầy đủ về khả năng sử dụng dự kiến theo các quy tắc khoa học và công nghệ đã được công nhận (rủi ro thiết kế hoặc thử nghiệm);
4.4.
a)      được thông báo tới hoặc đuợc lập chống lại Người được bảo hiểm trước khi đơn bảo hiểm này có hiệu lực
 
b)      trực tiếp hoặc gián tiếp dựa trên, do nguyên nhân hoặc là hậu quả từ bất kỳ sự việc hoặc trường hợp mà Người được bảo hiểm đã biết trước ngày hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và Người được bảo hiểm đã biết hoặc đáng ra phải biết nếu tiềm tàng khả năng dẫn đến một khiếu nại theo đơn bảo hiểm này.
4.5.               đối với những tổn thất gây nên bởi hoặc phát sinh từ việc không tuân theo hoặc không thực hiện với các quy định pháp luật về xây dựng;
4.6.      phát sinh do trách nhiệm của người khác mà người được bảo hiểm chấp nhận bằng thoả thuận dưới hình thức hợp đồng, bất kể bằng miệng hoặc bằng văn bản, trừ khi nhưng trách nhiệm như vậy có thể quy cho người được bảo hiểm dù không có thoả thuận như vậy;
4.7.      Phát sinh do
a)      hành vi của một cá nhân, tổ chức, đối tác hoặc liên doanh mà trong đó người được bảo hiểm là một đối tác, quan chức, thành viên hoặc nhân viên nhưng không được nêu trong Phụ lục hợp đồng dưới tên của người được bảo hiểm trừ khi đã được sửa đổi bổ sung đặc biệt bằng điều khoản bổ sung;
b)      bất kỳ hợp đồng nào mà Người được bảo hiểm hành động như là Nhà thầu cho dù có liên quan đến nghề nghiệp nêu trong Phụ lục bảo hiểm hay không.
4.8.      Phát sinh từ việc hoạch định, chế tạo hoặc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc lắp đặt hay từ những hư hỏng hay khuyết tật bên trong những sản phẩm mà người được bảo hiểm chế tạo toàn bộ hoặc từng bộ phận hoặc chế tạo bởi:
a)      một công ty mà người được bảo hiểm quản lý hoặc nắm quyền kiểm soát đáng kể (ví dụ công ty con); hoặc
b)      một công ty có liên quan về mặt tài chính với người được bảo hiểm (ví dự công ty mẹ, liên doanh,v.v.); hoặc
c)      một công ty mà nhân viên của họ có liên quan đến hoạt động của người được bảo hiểm.
4.9.      Phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ thương hiệu, giấy phép hoặc quyền sở hữu trí tuệ;
4.10.    Đối với những tổn thất
a)      phát sinh từ việc sở hữu, thuê, cho thuê, điều hành, duy trì, sử dụng hoặc sửa chữa bất kỳ động sản hoặc tài sản cá nhân nào, bao gồm cả việc làm hư hỏng tài sản do người được bảo hiểm sở hữu, chiếm dụng, thuê hoặc cho thuê;
b)      bắt nguồn từ các khiếu nại về tài sản do người được bảo hiểm trông nom, cai quản hoặc kiểm soát;
c)      phát sinh từ việc bất kỳ phương tiện thuỷ, ô tô, mô tô, máy bay hoặc phương tiện cơ giới nào người được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm sở hữu, bảo dưỡng, vận hành hoặc sử dụng hoặc theo lệnh của người được bảo hiểm, bao gồm cả việc bốc xếp, dỡ hàng;
 
d)      do bất khả kháng (ví dụ nhưng không chỉ có động đất);
e)      phát sinh từ việc sản xuất, bán hoặc cung cấp sản phẩm và/hoặc tiến hành công việc (ví dụ lắp đăt, xây dựng, lắp ráp, thay thế, sửa chữa, phục vụ, xử lý) dù cho những hoạt động này có thể do người được bảo hiểm thực hiện liên quan đến hoạt động chuyên môn của mình;
f)       đối với thương tật thân thể, thiệt hại về tài sản, ốm đau, bệnh tật hoặc tử vong xảy ra đối với bất kỳ nhân viên của người được bảo hiểm xảy ra từ hoặc trong quá trình làm thuê cho người được bảo hiểm; bất kỳ nghĩa vụ nào mà người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người vận chuyển nào với tư cách là nhà bảo hiểm của người đó phải chịu trách nhiệm theo các Luật về bồi thường cho người lao động, trợ cấp thất nghiệp, bồi thường trách nhiệm chủ sử dụng lao động, trợ cấp suy giảm khả năng lao động hoặc bất kỳ luật tương tự nào khác;
4.11.Phát sinh từ
a)      phát sinh từ việc không hoàn thành các bản thiết kế, chi tiết kỹ thuật hoặc danh mục chi tiết kỹ thuật đúng thời hạn hoặc không thực hiện theo đúng bản vẽ thi công đúng hạn, không tuân theo thời gian quy định cho việc hoàn thành một phần hoặc toàn bộ công việc;
b)      về chi phí thiết kế lại hoặc sửa bản vẽ, kế hoạch, chi tiết kỹ thuật hoặc danh mục chi tiết kỹ thuật;
c)      phát sinh từ việc đưa ra các cam kết hoặc bảo đmả rõ ràng, từ việc ước tính dự toán công trình hoặc chi phí ước tính bị vượt quá; từ việc ước tính lợi nhuận hoặc thu hồi vốn không thực hiện được; phát sinh từ thiệt hại do thanh lý và các khoản tiền phạt
d)      phát sinh từ việc hạch toán không đầy đủ hoặc không giám sát tốt công ttác kế toán hoặc từ các hoạt động và tư vấn về tài chính;
4.12          đối với những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp trên cơ sở, được phân bổ, hoặc từ hậu quả của
a)      bất kỳ hành vi gian dối, lừa đảo, tội phạm thực tế hoặc được cho là đã xảy ra, quên sót ác ý của Người được bảo hiểm hoặc của các tư vấn, nhà thầu phụ hoặc đại lý của Người được bảo hiểm; hoặc
b)      bất kỳ hành vi hoặc quên sót của bất kỳ Người được bảo hiểm hoặc tư vấn của họ, các nhà thầu phụ, hoặc đại lý được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện với sự bất cẩn, bất kể hậu quả; hoặc
c)      sự vi phạm cố ý pháp luật, hợp đồng hoặ nghĩa vụ bởi Người được bảo hiểm, hoặc các nhà tư vấn, thầu phụ hoặc đại lý của họ.
4.13.    đối với những tổn thất về tài chính hoặc tiền tệ thuần tuý;
4.14.    về thương tật, ốm đau, bệnh tật, tử vong, thiệt hại hoặc huỷ hoại trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên bởi, có thể quy cho hoặc phát sinh từ:
 
a)      phóng xạ ion hoặc nhiễm xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân phát sinh từ việc đốt chát nhiên liệu hạt nhân; hoặc:
b)      các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của bất kỳ thiết bị nổ hạt nhân hoặc các thành phần hạt nhân của thiết bị đó;
4.15.    đối với tổn thất phát sinh từ:
a)      việc rò rỉ thực tế, bị cho là có rò rỉ, có nguy cơ rò rỉ, phát tán, thoát ra ngoài, thâm nhập của các chất bẩn vào đất, không khí, nước.
b)      Chi phí kiểm soát, di dới, khống chế, xử lý, trung tính, hủy bỏ hoặc làm sạch chất nhiễm bẩn.
4.16.    tổn thất phát sinh từ trách nhiệm thực tế hoặc bị cho là có trách nhiệm bất kỳ hình thức nào đối với khiếu nại liên quan đến tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh, là kết quả của, được quy cho hoặc bị làm trầm trọng thêm bởi chất amiăng (asbestos) bất kể hình thức và số lượng nào.
4.17.    về những tổn thất hoặc thiệt hại gây nên bởi hoặc thông qua hay do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của bất kỳ tình huống nào dưới đây:
a)      chiến tranh, xâm lược, hành động của kể thù nước ngoài, hành động thù địch hoặc các hoạt động hiếu chiến (dù có tuyên chiến hay không), và/hoặc nội chiến.
b)      hành động không tuân lệnh, nổi loạn dân sự với quy mô có thể phát triển lên thành khởi nghĩa của quần chúng, binh biến, đảo chính, cách mạng, cưới chính quyền, lật đổ, tiếm quyền;
c)      hành động khủng bố do một hoặc nhiều người hành động thay mặt hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào
“khủng bố” có nghĩa là sử dụng vũ lực vào các mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực vì mục đích gây nên sự hoảng loạn trong quần chúng hoặc một bộ phận quần chúng.
Trong bất kỳ hành động pháp lý, kiện hoặc khởi kiện, nếu NgườI bảo hiểm dựa trên điều khoản loại trừ này để loại trừ tồn thất hoặc thiệt hại thì Người được bảo hiểm có quyền chứng minh là tổn thất hoặc thiệt hại đó được bảo hiểm.
4.18.bắt nguồn từ tất cả các trách nhiệm dân sự hoặc các luật tương tự
4.19.    trực tiếp hoặc gián tiếp căn cứ vào, có thể quy cho, hoặc là hậu quả của bất kỳ tổn thất, kiện tụng, thương tật, bệnh hoạn, chết, thiệt hại, chi phí, bao gồm nhưng không hạn chế, đối với tổn thất chi phí có liên quan đến, phát sinh từ việc làm sạch, khắc phục, khống chế, di chuyển hoặc làm nhẹ bớt, gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn thể hoặc bộ phận, bởi:
a)         bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc
b)         bất kỳ “bào tử “ hoặc độc tố toxin được tạo hoặc sản xuất ra bởi hoặc phát ra từ bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men đó, hoặc
c)         bất kỳ chất, hơi, khí, hoặc khí phát khác hoặc chất vô cơ, hữu cơ hoặc chất được sinh ra bởi hoặc phát sinh từ bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc
d)        bất kỳ vật liệu, sản phẩm, thành tố của kiến trúc, kết cấu kiến trúc, hoặc bất kỳ sự tập tring độ ẩm, nước hoặc chất lỏng khác trong vật liệu, sản phẩm, thành tố của kiến trúc, kết cấu kiến trúc mà chứa đựng, nuôi nấng, hoặc hành xử như là một phương tiện cho bất kỳ “nấm”, “mốc meo”, mốc hoặc men, hoặc bào tử hoặc độc tố toxin phát sinh từ đó
bất kể bất kỳ nguyên nhân, sự kiện, vật liệu, sản phẩm và hoặc cấu thành của kiến trúc nào khác mà đóng góp vào cùng lúc hoặc theo một trật tự dẫn đến tổn thất, thương tật, bệnh tật, chết, chi phí hoặc thiệt hại đó.
Cho mục đích áp dụng loại trừ này, các định nghĩa sau đây được sử dụng:
i)        “Nấm mốc” bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với bất kỳ cây cỏ hoặc cơ thể liên quan đến nhóm chính của Nấm, sự thiết hụt chlorophyll, và bao gồm mốc meo, rỉ sét, mốc, bệnh than và nấm.
ii)      “Mốc”, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn đối với bất kỳ sự phát triển bề mặt được tạo ra trên các cơ thể hữu cơ bị phân hủy ẩm ướt hoặc trên thân thể động vật sống, và nấm sản sinh ra mốc.
ii)      “Bào tử” có nghĩa là cơ thể có khả năng tái tạo nhưng đang ngủ được sinh ra bởi hoặc phát sinh từ “nấm mốc”, “mốc meo”, mốc, cây cối, sinh vật hoặc vi sinh vật.
4.20.       cho là phát sinh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, dựa trên hoặc có thể quy cho:
a)      các khoản thanh toán, hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi hoặc bất kỳ đặc ân nào khác cho hoặc vì quyền lợi của bất kỳ quan chức quân đội, chính quyền trong và ngoài nước, các đại lý, các đại diện, nhân viên hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc
b)      các khoản thanh toán, tiền hoa hồng, tiền thưởng, quyền lợi hoặc bất kỳ đặc ân nào khác cho hoặc vì quyền lợi của bất kỳ quan chức, giám đốc, các đại lý, các đại diện, cổ đông chính hoặc chủ, nhân viên hoặc công ty trực thuộc của khách hàng của Tổng công ty hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc bất kỳ thành viên gia đình họ hoặc bất kỳ chủ thể nào họ liên kết; hoặc
c)      Các khoản đóng góp vì mục đích chính trị trong hay ngoài nước.
4.21.    Vu khống hoặc phỉ báng/bôi nhọ;
4.22.    phát sinh từ việc làm mất, hư hỏng hoặc tiêu huỷ tài liệu do người được bảo hiểm hay người tiền nhiệm của người được bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh sở hữu hoặc được uỷ thác;
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

Gửi yêu cầu tư vấn
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để được tư vấn sản phẩm:

Họ tên: *

Điện thoại:

Email: *

Địa chỉ

Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: