Bảo hiểm kỹ thuật
Ngày đăng: 28/04/2016
Lượt xem: 7740
1. Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng
2. Mã nghiệp vụ 033LA
3. Đối tượng bảo hiểm Các công trình xây dựng
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm PHẦN I - TỔN THẤT VẬT CHẤT
 
Trong Phần này, BSH thoả thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH/HĐBH hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, thì BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế (tuỳ BSH lựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong GCNBH/HĐBH sẽ không vượt quá số tiền được ghi tương ứng với hạng mục đó và sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự cố (nếu qui định rõ) và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm ở Phần này như quy định trong GCNBH/HĐBH.
 
BSH cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được quy định trong GCNBH/HĐBH.

PHẦN II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 
 
Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong GCNBH/HĐBH, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do hậu quả của
a)         Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho Bên thứ ba (dù chết hay không),
b)         Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc Bên thứ ba
xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.
Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong Đơn bảo hiểm này, BSH sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:
a)         Tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và
b)         Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của BSH,
luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của BSH trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/HĐBH.

PHẦN II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 
 
Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong GCNBH/HĐBH, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do hậu quả của
a)          Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho Bên thứ ba (dù chết hay không),
b)          Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc Bên thứ ba
xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, lắp đặt hay chạy thử các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.
Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong Đơn bảo hiểm này, BSH sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:
a)         Tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và
b)         Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của BSH,
luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của BSH trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/HĐBH.
6. Các loại trừ bảo hiểm CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG
 
BSH sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau:
 
a)   Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội,  tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hoặc trên thực tế đang nắm quyền hoặc theo lệnh của bất cứ nhà đương cục nào;
 
b)   Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
 
c)   Hành động cố ý hay vô ý nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
 
d)   Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần.
 
Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà BSH  cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.
ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHỈ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN I
 
BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
 
a)   Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;
 
b)   Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng;
 
c)   Những tổn thất do lỗi thiết kế;
 
d)   Những chi phí thay thế, sửa chữa, chỉnh lý khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc tay nghề, tuy nhiên loại trừ này chỉ hạn chế trong chính những hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, còn tổn thất của các hạng mục khác xảy ra do một tai nạn là hậu quả của nguyên vật liệu bị khuyết tật hoặc tay nghề thì không bị loại trừ;
 
e)   Ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, mục rữa do ít sử dụng hay do điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường;
 
f)   Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị xây dựng do nứt vỡ, hỏng hóc hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, lỗi, nứt vỡ hay trục trặc, do chất lỏng làm nguội máy hoặc dung dịch khác bị hoá đông hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm nguội máy, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc nói trên mà xảy ra những thiệt hại bên ngoài đối với máy móc, trang thiết bị được bảo hiểm thì những thiệt hại do hậu quả như vậy sẽ được bồi thường;
 
g)   Tổn thất hay thiệt hại đối với xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng hay đối với tàu thuỷ, xà lan hoặc máy bay;
 
h)   Tổn thất hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền mặt, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc;
 
i)    Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

NHỮNG LOẠI TRỪ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN II
BSH sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm:
1.   Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi sự cố;
2.   Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế một hạng mục nào đó được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I – Tổn thất vật chất của Đơn bảo hiểm này;
3.   Thiệt hại đối với tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hoặc do bộ phận chống đỡ bị chuyển dịch hay suy yếu; thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài sản do bất kỳ tổn thất nào nêu trên gây ra (trừ khi được thoả thuận khác bằng điều khoản sửa đổi bổ sung);
4.   Trách nhiệm là hậu quả của:
a)   Các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình , được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I – Tổn thất vật chất hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;
b)   Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I  hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;
c)   Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi tàu thuyền, xà lan hay máy bay;
d)   Bất kỳ thoả thuận nào của Người được bảo hiểm về việc trả bất kỳ một khoản nào dưới hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm cho dù có hay không có thoả thuận đó.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

2. Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt
2. Mã nghiệp vụ 033LB
3. Đối tượng bảo hiểm Các công trình lắp đặt
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm PHẦN I - TỔN THẤT VẬT CHẤT
 
Trong Phần này, BSH thoả thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH/HĐBH hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, thì BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế (tuỳ BSH lựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong GCNBH/HĐBH sẽ không vượt quá số tiền được ghi tương ứng với hạng mục đó và sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự cố (nếu qui định rõ) và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm ở Phần này như quy định trong GCNBH/HĐBH.
 
BSH cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được ghi trong GCNBH/HĐBH.

PHẦN II - TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA 
 
Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong GCNBH/HĐBH, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những thiệt hại do hậu quả của
a)          Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho Bên thứ ba (dù chết hay không),
b)          Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc Bên thứ ba
xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, lắp đặt hay chạy thử các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.
Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong Đơn bảo hiểm này, BSH sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:
a)         Tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và
b)         Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của BSH,
luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của BSH trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/HĐBH
6. Các loại trừ bảo hiểm CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG
 
BSH sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau:
 
a)   Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bể xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch-đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội, tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hay đang nắm quyền trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà đương cục nào;
 
b)   Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
 
c)   Hành động cố ý hay vô ý nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
 
d)   Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần.
 
Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà BSH cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.

ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHỈ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN I
 
BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
 
a)   Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;
 
b)   Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng;
 
c)   Những tổn thất do thiết kế sai, do khuyết tật của nguyên vật liệu hay khuôn mẫu, do tay nghề kém nhưng không phải lỗi trong khi lắt đặt;
 
d)   Ăn mòn, mài mòn, ôxy hoá, kết tạo vẩy cứng;
 
e)   Tổn thất hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền mặt, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc, vật liệu bao gói như hòm, thùng, hộp;
 
f)    Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;
NHỮNG LOẠI TRỪ ÁP DỤNG RIÊNG CHO PHẦN II
 
BSH sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm:
 
1.   Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi sự cố;
2.   Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế một hạng mục nào đó được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I – Tổn thất vật chất của Đơn bảo hiểm này;
3.   Trách nhiệm là hậu quả của:
a)   Các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình , được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I – Tổn thất vật chất hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;
b)   Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I  hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;
c)   Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi tàu thuyền, xà lan hay máy bay;
d)   Bất kỳ thoả thuận nào của Người được bảo hiểm về việc trả bất kỳ một khoản nào dưới hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm cho dù có hay không có thoả thuận đó.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm


3. Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
2. Mã nghiệp vụ 033LC
3. Đối tượng bảo hiểm Máy móc thiết bị phục vụ thi công
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Đơn bảo hiểm này xác nhận với điều kiện là Người được bảo hiểm đã nộp cho BSH số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm kèm theo và tuân theo các điều khoản, điều kiện, các điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm này hoặc các bổ sung đính kèm, là BSH đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm – được nêu trong Phụ lục của Đơn bảo hiểmhay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và Người bảo hiểm chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này, các hạng mục hay bất kỳ các bộ phận nào của các hạng mục này được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc danh mục đính kèm) đặt tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong đó, bị tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Đơn bảo hiểm này mà cần sửa chữa hoặc thay thế cần thiết, thì BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất hay tổn hại như được quy định sau đây bằng cách trả tiền, thay thế hay sửa chữa (theo lựa chọn của BSH) cho tới số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của mỗi hạng mục trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cho mỗi năm bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.
Đơn bảo hiển này áp dụng cho bất kỳ thiết bị nào có tên trong danh mục được bảo hiểm cho dù các thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc để di chuyển trong phạm vi khu vực được bảo hiểm hay đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Đơn bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các thiết bị này đã hoàn tất và thành công quá trình chạy thử.
6. Các loại trừ bảo hiểm

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
a)         Mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị tổn thất đó.
b)        Các tổn thất hay tổn hại do các hư hỏng về điện, hư hỏng cơ học, hỏng hóc, trục trặc, đông đặc hay thiếu hụt của các chất làm mát, dầu nhớt hay các chất lỏng khác, nhưng nếu một tai nạn xảy ra là hậu quả của các nguyên nhân tổn thất hay tổn hại đó gây ra các thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường.
c)         Tổn thất hay tổn hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận gắn thêm như mũi khoan, dao, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn, mẫu, các bề mặt nghiền, màng và sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống, các khớp nối, bao bì, các dụng cụ có thể hoán đổi được hay bất kỳ chất liệu nào (ví dụ như dầu bôi trơn, nhiên liệu, các loại hóa chất).
d)        Tổn thất hay tổn hại do nổ của bất kỳ nồi hơi, bình áp suất do hơi bên trong hay áp suất chất lỏng hoặc bất kỳ động cơ đốt cháy bên trong.
e)        Tổn thất hay tổn hại của các xe cộ được phép lưu hành trên đường công cộng, nếu các xe cộ này không được không chỉ sử dụng duy nhất cho hoạt động trên công trường xây dựng.
f)          Tổn thất hay tổn hại cho tàu, thuyền, sà lan hay máy bay.
g)         Tổn thất hay tổn hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều
h)        Tổn thất hay tổn hại trong khi vận chuyển trừ khi được thỏa thuận bằng các điều khoản bổ sung.
i)           Tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, xét rỉ, hư hỏng do không sử dụng hay do điều kiện môi trường không khí tác động).
j)          Tổn thất hay tổn hại xảy ra khi một hạng mục được bảo hiểm đang trải qua quá trình thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào hay đang được sử dụng theo bất kỳ cách thức hay mục đích nào khác với thiết kế.
k)         Tổn thất hay tổn hại về thiết bị hay máy móc hoạt động dưới mặt đất trừ khi đã có thỏa thuận bằng điều khoản bổ sung.
l)           Tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hoặc bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào.
m)      Tổn thất, tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ.
n)        Tổn thất hay tổn hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào lúc bắt đầu thời hạn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã biết cho dù Người được bảo hiểm có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không.
o)        Tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ.
p)        tổn thất hay tổn hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp có trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng.
q)        Tổn thất hậu quả hay trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.
r)          Tổn thất hay tổn hại chỉ phát hiện được vào lúc kiểm kê hay trong lúc làm dịch vụ bảo trì thông thường.
Trong các trường hợp kiện tụng mà BSH cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ từ (m) đến (q) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm


4. Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành
2. Mã nghiệp vụ 033LG
3. Đối tượng bảo hiểm Công trình đã hoàn thành quá trình xây dựng
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm BSH đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ hạng mục nào hay bộ phận nào của hạng mục đó được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm bị tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân sau đây:
a.              Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước,
b.             Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó,
c.              Động đất, núi lửa, sóng thần,
d.             Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort),
e.             Lũ lụt, tác động của sóng hay nước,
f.               Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất,
g.              Sương giá, tuyết lở, băng,
h.             Sự phá hoại không có tổ chức.
xảy ra trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (hoặc bất kỳ khoảng thời gian tiếp theo mà Người được bảo hiểm phải trả phí và được BSH chấp nhận) bằng cách sửa chữa hoặc thay thế hợp lý,
BSH đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất nêu trên bằng cách trả tiền mặt, thay thế hoặc sửa chữa (tùy lựa chọn của BSH) tới một mức không vượt quá số tiền tương ứng của hạng mục đó và tổng số tiền bồi thường cho tất cả các hạng mục không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Phụ lục.
6. Các loại trừ bảo hiểm CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ:
BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
1.              Mức khấu trừ quy định trong Phụ lục mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;
2.              Tổn thất, tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay nảy sinh từ hay làm trầm trọng thêm bởi:
a.              chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghiã, binh biến, nổi loạn , đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào;
b.             Phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
c.              Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
Trong các trường hợp khiếu tố, khiếu nại hay việc kiện tụng mà BSH cho rằng vì có điểm loại trừ (a) nói trên mà những tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nghĩa vụ của Người được bảo hiểm.
3.              Tổn thất, tổn hại hay phí tổn gây ra bởi hay nảy sinh từ hay làm trầm trọng thêm bởi các khuyết tật vốn có, rách vỡ, hao mòn, mài mòn của các đối tượng được bảo hiểm do thay đổi nhiệt độ;
4.              Tổn thất, tổn hại hay phí tổn gây ra bởi hay nảy sinh từ hay làm trầm trọng thêm do Người được bảo hiểm không giữ gìn , bảo quản chu đáo, triệt để trong quá trình sửa chữa;
5.              Tổn thất, tổn hại hậu quả dưới mọi hình thức.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm
 

5. Bảo hiểm máy móc 

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm máy móc
2. Mã nghiệp vụ 033LD
3. Đối tượng bảo hiểm Máy móc
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm Người bảo hiểm đồng ý với  Người được bảo hiểm  rằng, trong thời hạn bảo hiểm - được ghi trong Phụ lục hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà  Người được bảo hiểm  đã trả thêm phí bảo hiểm và Người bảo hiểm có thể chấp thuận tái tục Đơn bảo hiểm  này, nếu các hạng mục (hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục) được ghi trong Phụ lục hiện có tại địa điểm có nêu trong Đơn bảo hiểm , mà bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do các nguyên nhân như: sai sót trong khi đúc và của vật liệu, lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sự thiếu thận trọng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ cơ học, xé rách do lực ly tâm, đoản mạch, bão, hay của bất kỳ nguyên nhân nào khác không bị loại trừ dưới đây, dẫn tới việc các hạng mục đó có yêu cầu phải được thay thế hay sửa chữa.
6. Các loại trừ bảo hiểm

Các điểm loại trừ

 Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
 
1.         Mức miễn bồi thường qui định trong Phụ lục mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố; Nếu đồng thời nhiều hạng mục cùng bị tổn thất trong một sự cố thì Người được bảo hiểm sẽ chỉ phải chịu mức khấu trừ không vượt quá mức khấu trừ lớn nhất được qui định riêng cho các hạng mục có liên quan đó.
 
2.         Tổn hại đối với các dụng cụ có thể thay đổi như: bàn ren, khuôn đúc, khuôn đập, các bộ phận mà khi sử dụng và/hoặc do bản chất tự nhiên có tỷ lệ hao mòn hay giảm giá trị lớn như: gạch chịu lửa, búa, các đồ vật làm từ thuỷ tinh, dây curoa, dây thừng, dây kim loại, lốp cao su hay các vật liệu dùng trong quá trình hoạt động như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu, chất xúc tác;
 
3.         Tổn hại do: cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hoá học (loại trừ do nổ khí trong nồi hơi), chữa cháy hay sự huỷ hoại do hậu quả của công tác chữa cháy đó, máy bay hay các vật thể bay hay bộ phận của nó rơi xuống, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, nhà đổ sập, lũ lụt, động đất, đất lúc, đất sụp, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa hay các thảm hoạ tương tự của thiên nhiên;
 
4.         Tổn hại mà người cung cấp thiết bị, chủ thầu hay người sửa chữa phải chịu trách nhiệm, chiếu theo luật định hay theo hợp đồng;
 
5.         Tổn hại do sai sót hay khuyết tật có sẵn có khi bắt đầu Đơn bảo hiểm có hiệu lực mà người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã được biết, dù Người bảo hiểm có biết hay không biết tới các sai sót hay khuyết tật đó.
 
6.         Tổn hại do hành động cố ý hay sơ suất trầm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
 
7.         Bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội  chiến, bạo động, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de facto) hoặc theo lệnh bất kỳ nhà đương cục nào;
 
8.         Bất kỳ hậu quả nào của phản ứng hạt nhân, phóng xạ hay nhiễm phóng xạ;
 
9.         Tổn hại là hậu quả trực tiếp của tác động mang tính chất liên tục trong quá trình vận hành (như: hao mòn và hư hỏng, tạo ra lỗ hổng, ăn mòn cơ học, ăn mòn do hoá học, rỉ sét, đóng cặn trong nồi hơi);
10.       Tổn hại là hậu quả hay trách nhiệm của bất kỳ hình thức nào, của bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền bồi thường cho tổn thất vật chất của Đơn bảo hiểm này;
 
Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Người bảo hiểm cho là do có Điểm loại trừ 7) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm


5. Bảo hiểm thiết bị điện tử

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm Bảo hiểm thiết bị điện tử
2. Mã nghiệp vụ 033LH
3. Đối tượng bảo hiểm Thiết bị điện tử
4. Người được bảo hiểm  
5. Phạm vi bảo hiểm PHẦN I - TỔN HẠI VẬT CHẤT
Phạm vi bảo hiểm
BSH thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong suốt thời hạn bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng hoặc trong bất kỳ giai đoạn tiếp theo nào đó mà Người được bảo hiểm đã trả và BSH đã nhận một khoản phí bảo hiểm để gia hạn cho Hợp đồng bảo hiểm này, các hạng mục có tên trong Bản tóm lược hợp đồng hay bất kỳ bộ phận nào đó của hạng mục này bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài những nguyên nhân bị loại trừ theo Hợp đồng bảo hiểm này, với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đó theo qui định dưới đây, bằng tiền, bằng cách thay thế hay sửa chữa (tùy BSH lựa chọn) tới mức không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của các hạng mục đó được ghi trong Bản tóm lược hợp đồng và tổng số tiền bồi thường cũng sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng.
PHẦN II - PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ DỮ LIỆU NGOẠI VI
Để thuận tiện, dưới đây sẽ sử dụng các chữ viết tắt bằng tiếng Anh để chỉ tên các hệ thống xử lý dữ liệu bằng điện tử và phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi như sau:
-          Hệ thống xử lý dữ liệu bằng điện tử: Hệ thống EDP (Electronic Data Processing Systems)
-          Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi EDM (External Data Media)
Phạm vi bảo hiểm
BSH thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu các EDM ghi trong Bản tóm lược hợp đồng (bao gồm cả các thông tin lưu trữ trong đó mà những thông tin này có thể được xử lý trực tiếp trong các hệ thống EDP) bị bất kỳ tổn thất vật chất nào có thể được bồi thường theo phần I của Hợp đồng bảo hiểm này, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm theo qui định dưới đây, tuy nhiên mức bồi thường trong bất kỳ năm bảo hiểm nào cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng cho mỗi EDM ghi trong Bản tóm lược hợp đồng và cho tất cả không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng, với điều kiện là các tổn thất đó xảy ra trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã trả và BSH đã nhận một khoản phí bảo hiểm để gia hạn cho Hợp đồng bảo hiểm này. Phạm vi bảo hiểm này áp dụng đối với các EDM được bảo hiểm này nằm tại các nơi được bảo hiểm.
PHẦN III - CHI PHÍ GIA TĂNG

Phạm vi bảo hiểm

BSH thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu tổn thất vật chất có thể được bồi thường theo phần I của Hợp đồng bảo hiểm này làm cho hoạt động của các thiết bị EDP ghi trong Bản tóm lược hợp đồng bị gián đoạn toàn bộ hay bộ phận, BSH sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm  như qui định dưới đây bất kỳ chi phí tăng thêm nào đã được bỏ ra để sử dụng các thiết bị EDP thay thế mà các thiết bị thay thế này không được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này, tuy nhiên mức bồi thường sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm  tính theo ngày như đã thỏa thuận  và tất cả cũng không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm cho bất kỳ năm bảo hiểm nào với điều kiện là việc gián đoạn đó xảy ra trong thời hạn bảo hiểm ghi trong Bản tóm lược hợp đồng hoặc trong bất kỳ giai đoạn nào tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã trả và BSH đã nhận một khoản phí bảo hiểm để gia hạn cho Hợp đồng bảo hiểm này.
 
6. Các loại trừ bảo hiểm

CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHUNG

BSH không bồi thường những tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc bị trầm trọng thêm bởi các rủi ro sau:
a)      chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghiã, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu, tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc của chính quyền đang tồn tại trên thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào;
b)        phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;
c)         hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
Trong các trường hợp kiện tụng mà BSH cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của Hợp đồng bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ (a) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho Phần I
BSH sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
a)      mức khấu trừ qui định trong Bản tóm lược hợp đồng mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi một sự cố; tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị tổn thất đó;
b)     các tổn thất hay tổn hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ động đất, núi lửa phun, sóng thần, lốc xoáy, gió giật và bão mạnh từ cấp 8 trở lên;
c)      tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp do trộm cướp;
d)     tổn thất hay tổn hại gây nên bởi bất kỳ sự sai sót hay khuyết tật nào vốn có tại thời điểm Hợp đồng bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm hay đại diện của Người được bảo hiểm đã biết được cho dù BSH đã được biết hoặc chưa được biết về các sai sót hay khuyết tật đó;
e)     tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp do các dịch vụ hay điều hành hệ thống cung cấp về điện, nước hoặc hơi đốt bị gián đoạn hay hỏng hóc;
f)      tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, nứt vỡ, ăn mòn, mài mòn, đóng cặn) hoặc hư hỏng dần dần theo thời gian trong các điều kiện môi trường không khí tác động;
g)      bất kỳ chi phí nào đã bỏ ra có liên quan tới việc sửa chữa những hư hỏng trừ khi các hư hỏng này gây ra bởi tổn thất có thể được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này;
h)     bất kỳ chi phí nào có liên quan đến công tác bảo dưỡng cho các hạng mục được bảo hiểm, điểm loại trừ này cũng được áp dụng đối với những hạng mục có thể thay thế trong thời gian thực hiện công tác này;
i)       tổn thất hay tổn hại mà Nhà chế tạo hoặc cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm theo qui định của pháp luật hoặc theo hợp đồng;
k)      tổn thất hay tổn hại đối với các thiết bị thuê mà người chủ của các thiết bị đó phải chịu trách nhiệm theo luật định hoặc theo một thỏa thuận thuê mướn hay thỏa thuận bảo hành;
l)       tất cả các loại tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả;
m)    tổn thất hay tổn hại đối các bộ phận như bầu nhiệt kế, bóng đèn, van, đèn điện tử, ru-băng, cầu chì, vòng đệm kín, dây đai (curoa), dây xích, lốp cao su, các dụng cụ có thể hoán đổi được, các vật bằng thủy tinh, gốm sứ, lưới lọc, màng lọc hay bất kỳ chất liệu sử dụng nào (ví dụ như dầu bôi trơn, nhiên liệu, các loại hóa chất);
n)     các khuyết tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ví dụ như các vết trầy, xước trên bề mặt được sơn, đánh bóng hoặc tráng men.
Đối với các bộ phận được đề cập trong mục (m) và (n) kể trên, BSH sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu các bộ phận đó bị tác động bởi tổn thất hoặc tổn hại được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.

Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho phần II:
BSH sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho
a)      mức khấu trừ qui định trong Bản tóm lược hợp đồng mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố;
b)     các chi phí phát sinh do sai sót của các việc lập chương trình, đục lỗ, ghi nhãn hoặc chèn thông tin, xóa thông tin, hoặc loại bỏ không dùng các phương tiện chứa dữ liệu hoặc mất thông tin do tác động của từ trường;
c)      tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả.

Các điểm loại trừ áp dụng riêng cho phần III

Tuy nhiên, BSH sẽ không chịu trách nhiện bồi thường bất kỳ khoản chi phí thêm nào phát sinh do:
a)      có những qui định hạn chế do các nhà chức trách ban hành liên quan đến việc thiết kế, chế tạo lại các thiết bị EDP được bảo hiểm hay hoạt động của các thiết bị đó;
b)     Người được bảo hiểm không có sẵn các quỹ cần thiết nhằm đáp ứng kịp thời việc sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị đã bị hư hại hay phá hủy.
7. Quyền lợi người được bảo hiểm Được bồi thường đối với những tổn thất/thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm nêu trên và không thuộc mục loại trừ nêu trên
8. Thời hạn bảo hiểm 1 năm

Gửi yêu cầu tư vấn
Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin để được tư vấn sản phẩm:

Họ tên: *

Điện thoại:

Email: *

Địa chỉ

Địa chỉ: 86 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: