Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 28/04/2016 
2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 28/04/2016 
3 Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 21/04/2016 
4 Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 15/04/2016 
5 Tờ trình vv Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 15/04/2016 
6 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 15/04/2016 
7 Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Ban kiểm soát 15/04/2016 
8 Tờ trình vv phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT 15/04/2016 
9 Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 15/04/2016 
10 Tờ trình vv thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao năm 2016 15/04/2016 
11 Tờ trình vv thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 15/04/2016 
12 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 15/04/2016 
13 Giấy ủy quyền Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 15/04/2016 
14 Thông báo đều cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty CP Sài Gòn - Hà Nội 15/04/2016 
15 Thư mời: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15/04/2016 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: