Cổ đông
Cổ đông
STT
Tiêu đề tài liệu
Ngày đăng
Tải về
1 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 21/04/2015 
2 333-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 15/04/2015 
3 Báo cáo tài chính tóm tắt đến 31/12/2014 10/04/2015 
4 02- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 10/04/2015 
5 28-QĐ Vv thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 10/04/2015 
6 27-QD Vv ban hành quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 10/04/2015 
7 04-TTr Vv thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 10/04/2015 
8 03-TTR Vv thông qua báo cáo thù lao hội đồng quản trị ban kiểm soát năm 2014 kế hoạch thù lao năm 2015 10/04/2015 
9 02-TTr ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2015 10/04/2015 
10 01-Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 10/04/2015 
11 Phiếu Xác Nhận Tham Dự Đại Hội 06/04/2015 
12 GUQ Dự Họp Theo Nhóm 06/04/2015 
13 GUQ Dự Họp Cá Nhân 06/04/2015 
14 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 06/04/2015 
15 Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 30/03/2015 
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Hồng Hà Center, Số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tel: 024.37931111 * Fax: 024. 37931155  *  Email: info@bshc.com.vn
Bản quyền thuộc Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tìm chúng tôi trên: